Toets resultaten per alternatief aan projectdoelstellingen

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de onderzoeken per alternatief getoetst aan de doelstellingen. Uit de tabel blijkt dat de 80 km/u alternatieven voldoen aan de eerste doelstelling om een ontsluitingsweg te realiseren die als onderdeel van de hoofdverkeersstructuur fungeert. De 60 km/u alternatieven resulteren niet in een herkenbare hoofdwegenstructuur, omdat hierbij een erftoegangsweg onderdeel wordt van een netwerk dat verder uit gebiedsontsluitingswegen bestaat. Hierdoor ontstaat geen herkenbaar en consistent hoofdwegennet zoals dat beoogd is in de vorkstructuur die is ontwikkeld door de provincie en gemeente Hoeksche Waard.

De oostelijke alternatieven 1 t/m 4 en westelijke alternatieven 6A en 6B beiden zonder aansluiting op de Oud-Cromstrijensedijk Westzijde en 6B met aansluiting op de Oud-Cromstrijensedijk Westzijde dragen in gelijke mate bij aan de tweede doelstelling. Bij deze doelstelling gaat het er om dat een logische regionale ontsluitingsstructuur ontstaat met directere verbindingen met omliggende kernen en A29, zonder dat verkeer gebruikt maakt van wegen die hiervoor niet als geschikt zijn. Bij alternatief 2 Fase 1 blijft de Rijksstraatweg zwaar belast, waardoor de afwikkeling van het verkeer hier minder geschikt is. De alternatieven 2B en 4B leiden niet tot een logisch regionaal netwerk en deze leveren geen verbetering voor de bereikbaarheid van Klaaswaal op.
Voor alle oostelijke alternatieven geldt dat deze in grotere mate bijdragen aan het realiseren van een conflictvrije, directe en comfortabele route van en naar het bedrijventerrein Klaaswaal dan de westelijke alternatieven.

Alle in dit MER onderzochte alternatieven voldoen aan de derde doelstelling dat het gebruik van de bestaande wegen in Klaaswaal aansluit bij de functie van de wegen als erftoegangsweg met als ambitie maximaal 4.000 mvt/etmaal. Als gevolg van het realiseren van een randweg neemt de verkeersintensiteit in de kern Klaaswaal af tot het niveau waarbij de wegen in de bebouwde kom ingericht kunnen worden als erftoegangsweg overeenkomstig het wegcategoriseringsplan. Hierbij leiden de alternatieven 1 t/m 3 en 6B met aansluiting op de Oud-Cromstrijensedijk Westzijde tot de grootste vermindering van verkeer.

Wat betreft de vierde doelstelling, het verbeteren van de verkeersveiligheid, kan gesproken worden van een daling van het aantal conflicten tussen verschillende soorten verkeer in de kern van Klaaswaal vanwege de sterke afname van de intensiteit van het autoverkeer met meer dan 50%. Omdat bij alle alternatieven de snelheid in de kom wordt verlaagd, zal de ernst van een eventueel ongeluk minder zijn.

Als gevolg van het realiseren van een randweg verbetert de leefbaarheid in de kern Klaaswaal, voornamelijk door het weghalen van doorgaand verkeer met meer dan 50%. Daarmee wordt ook voldaan aan de vijfde doelstelling met betrekking tot de leefbaarheid in de woonkern. Op de Molendijk neemt de verkeersintensiteit bij de alternatieven 1 t/m 3 het meeste af. Alle oostelijke alternatieven verminderen het verkeer op de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde in de kom van Klaaswaal meer dan de westelijke alternatieven. Op de Kreupeleweg is geen onderscheid waar te nemen in verkeersintensiteiten. Ten aanzien van vrachtverkeer leiden de oostelijke alternatieven tot een grotere vermindering dan de westelijke alternatieven. Als gevolg van de verkeersdaling van zowel doorgaand- als vrachtverkeer ontstaat de mogelijkheid om deze straten in te richten als erftoegangswegen die beter passen bij de schaal van het dorp Klaaswaal. De alternatieven leiden tot minder geluidhinder in de kern van Klaaswaal, maar de alternatieven zijn hierin onderling niet onderscheidend.

In zijn algemeenheid past het project randweg Klaaswaal binnen de gestelde Hoeksche Werken en Hoeksche Waarden uit de Omgevingsvisie, zoals wordt beoogd met de zesde doelstelling. Een goede bereikbaarheid op het eiland met de auto zijn van belang voor de aantrekkelijkheid van de Hoeksche Waard voor haar inwoners en bedrijven. Het project randweg Klaaswaal staat in die visie ook beschreven als concrete doelstelling. Het project leidt niet tot gevolgen die buiten de wettelijk geaccepteerde normen en kaders vallen.
Bij de beoordeling van de milieueffecten ligt met name bij het thema landschappelijke waarden een meer specifieke toetsing aan de Hoeksche Werken en de Hoeksche Waarden ten grondslag. Op dit specifieke onderdeel landschap blijkt er wel onderscheid te zijn tussen de alternatieven.

Alternatief

1, 2, 3

2 Fase 1

4

6A/6B

6B

2B

4B

Projectdoelstellingen

Oostelijke randweg 80 km

Oostelijke randweg

Oostelijke randweg 80 km

Westelijke randweg zonder aansluiting OCW

Westelijke randweg met aansluiting OCW

Oostelijke randweg

Oostelijke randweg 60 km

Fase 1

80 km

80 km

60 km

80 km

   

1. Er ontstaat een herkenbare en aantrekkelijk hoofdstructuur die ononderbroken functioneert als ontsluitingsweg van de regio en de dorpen onderling verbindt.

ja

Ja, maar deze is incompleet

ja

ja

ja

nee

nee

2. Er ontstaat een logische regionale ontsluitingsstructuur met directere verbinding met omliggende kernen en A29 zonder dat verkeer gebruikt maakt van wegen die hiervoor niet als zodanig zijn aangewezen; routes voor vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein zijn direct, conflictvrij en comfortabel.

ja

Ja, maar deze is incompleet

ja

ja

ja

nee

nee

3. Het gebruik van de bestaande wegen in Klaaswaal sluit aan bij de functie van de wegen als erftoegangsweg met als ambitie maximaal 4.000 mvt/etmaal + 15% marge is 4.600 mvt per etmaal

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

4. De verkeersveiligheid is verbeterd naarmate het aantal en de aard van de conflictpunten op de wegen tussen modaliteiten binnen het invloedsgebied van het project afnemen en de wegen voldoen aan het ontwerpprincipe ‘Duurzaam Veilig.

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

5. De leefbaarheid binnen de kom van de kern Klaaswaal op de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde, Oud-Cromstrijensedijk Westzijde, Molendijk, Rijksstraatweg en Kreupeleweg (ten westen Acacialaan) is verbeterd als bewoners een prettig woonmilieu ervaren als gevolg van de vermindering van de milieuhinder (geluid, lucht, trillingen, verkeersoverlast) en een inrichting gerealiseerd kan worden die past bij de schaal van het dorp Klaaswaal.

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja

6. De gevolgen van de maatregelen al dan niet aangevuld met mitigerende maatregelen moeten zowel in de kern van Klaaswaal als in het buitengebied passen binnen de in de Omgevingsvisie geformuleerde Hoeksche Waarden en Werken en onder wettelijk geaccepteerde normen/kaders blijven.

ja

ja

ja

ja

ja

ja

ja