Advies Royal HaskoningDHV richting voorkeursalternatief

Uit het MER blijkt dat met de 60 km/uur alternatieven 2B en 4B de eerste twee doelstellingen van het project niet bereikt worden, namelijk het realiseren van een herkenbare en aantrekkelijke hoofdstructuur en het voorkomen dat verkeer nog gebruik maakt van wegen die daarvoor niet geschikt zijn, met name de Molendijk.
Uit de verkeersprognoseberekeningen blijkt verder dat bij keuze voor deze alternatieven de randweg in 2035 al zwaarder met verkeer belast wordt dan voor dergelijke 60 km/uur wegen acceptabel is. Hierdoor zijn dit geen toekomstbestendige oplossingen. Daarentegen scoren deze alternatieven landschappelijk het minst ongunstig. Aangezien deze twee alternatieven niet toekomstbestendig worden geacht en de doelstellingen onvoldoende realiseren, wordt geadviseerd deze alternatieven niet te kiezen.

De overige alternatieven voldoen allemaal aan de doelstellingen, alleen wordt met alternatief 2 Fase 1, doordat dit alternatief incompleet is, de doelstelling 1 en 2 niet volledig gerealiseerd. Zo is er met alternatief 2 Fase 1 nog niet een compleet regionaal wegennetwerk ontstaan en wordt de Rijksstraatweg direct ten zuiden van Klaaswaal met 9.100 m.v.t./etmaal in 2035 te zwaar belast voor een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom. Bij alle andere alternatieven daalt de verkeersintensiteit op dit deel van de Rijksstraatweg juist wel ten opzichte van de huidige situatie.

Uit de milieuonderzoeken blijkt dat alternatief 2 Fase 1 op verschillende aspecten iets gunstiger scoort dan de andere oostelijke alternatieven. De impact bij alternatief 2 Fase 1 is namelijk minder groot doordat dan nog niet een complete randweg wordt gerealiseerd. Wanneer bij deze keuze op een later tijdstip ook fase 2, de doortrekking tot de Energieweg in Numansdorp wordt gerealiseerd, zijn uiteraard de effecten weer gelijk aan die van alternatief 2.

Uit de uitgevoerde milieuonderzoeken in dit MER blijkt dat met name voor de aspecten verkeer en bereikbaarheid, landschappelijke waarden en cultuurhistorische waarden er onderscheid bestaat tussen de overblijvende alternatieven. Op de andere milieuaspecten zijn de verschillen geringer of nihil.
De westelijke alternatieven 6A en 6B zonder aansluiting Oud-Cromstrijensedijk Westzijde hebben wat betreft landschappelijke en cultuurhistorische waarden de grootste negatieve impact. Ook de alternatieven 4 en 6B met aansluiting Oud-Cromstrijensedijk Westzijde scoren landschappelijk ongunstig. Hier zijn forse ingrepen in bestaande landschappelijk waarden nodig en wordt het landschap opnieuw doorsneden, los van bestaande structuren. Daarmee komen ook deze alternatieven vanuit de milieuonderzoeken minder in aanmerking om te worden gekozen. Ook sluiten deze alternatieven landschappelijk minder goed aan bij de Hoeksche Waarden en Hoeksche Werken van de Omgevingsvisie Hoeksche Waard.

Dan blijven de drie oostelijke alternatieven 1 t/m 3 over, die op nagenoeg alle milieuaspecten gelijkwaardig scoren. Deze alternatieven hebben als bijkomend voordeel dat deze een verschuiving van het noord-zuid verkeer in de kern Numansdorp bewerkstelligen van de Rijksstraatweg naar de Wethouder van der Veldenweg. De verkeersbelasting op de Rijksstraatweg daalt met bijna 25% ten opzichte van de autonome ontwikkeling. Daarmee wordt een belangrijk deel van de gewenste verkeersreductie op de Rijksstraatweg in Numansdorp gerealiseerd.

De kleine, onderlinge verschillen tussen deze drie alternatieven betreffen de aspecten lichtinval, lokale natuurgebieden en geluidbelasting stiltegebieden. Daarbij scoort alternatief 3 op de aspecten lichtinval en aantasting lokale natuurgebieden iets ongunstiger dan de andere twee alternatieven.
Alternatief 1 heeft het nadeel dat de ruimte tussen de weg en de kern Klaaswaal nog heel beperkt is, zodat dit alternatief de ruimtelijke uitbreidingsmogelijkheden voor de kern beperkt. Op grond van deze overwegingen wordt geadviseerd, op basis van de milieuoverwegingen genoemd in dit rapport, te kiezen voor alternatief 2.
Bij dit alternatief wordt verder geadviseerd te kiezen voor een aansluiting van de nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein Klaaswaal op de oostelijke randweg, in het verlengde van deze nieuwe ontsluitingsweg van het bedrijventerrein. Deze oplossing leidt tot het meest logische wegennetwerk en tot de beste uitwisseling van verkeer tussen aan de ene kant de huidige Rijksstraatweg-Molendijk en andere kant de oostelijke randweg.

Wanneer een complete randweg uit oogpunt van kosten of vanuit bestuurlijk oogpunt niet haalbaar is, vormt alternatief 2 Fase 1 een goede tussentijdse oplossing om in elk geval de knelpunten in de kern Klaaswaal tot een oplossing te brengen. Dan blijven daarbij de hiervoor genoemde nadelen van deze oplossing bestaan en zal dan ook de reductie van verkeer op de Rijksstraatweg in Numansdorp niet optreden. Die bezwaren kunnen dan bij realisering van fase 2 van dit alternatief, de doortrekking tot de Energieweg in Numansdorp, worden weggenomen.