Samenvattende beoordelingstabel milieueffecten

De effecten, zoals beschreven in onderzoeksresultaten, zijn bepaald ten opzichte van de referentiesituatie zoals deze in het jaar 2035 worden verwacht wanneer geen van de alternatieven uit dit MER wordt gerealiseerd. Klik hier (link hier om Bijlage 15 te downloaden) voor een totaaloverzicht van de effectscores.

De negatieve effecten die berekend zijn, zijn meestal te verminderen of te voorkomen door het nemen van (aanvullende) maatregelen. Dit worden ook wel mitigerende maatregelen genoemd. Onderscheid wordt gemaakt in wettelijke verplichte mitigerende maatregelen en niet-wettelijke mitigerende maatregelen. Wettelijke maatregelen kunnen geluidsschermen zijn en maatregelen om in geval van negatieve effecten op beschermde soorten en/of gebieden een ontheffing te verkrijgen. Niet wettelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld maatregelen gericht op optimaal inpassen van de alternatieven in het landschap en maatregelen om de natuur te verbeteren.