Doel en ambities randweg Klaaswaal

Op basis van de probleemanalyse formuleerde gemeente Hoeksche Waard de doelstelling van het project als volgt:

Het realiseren van een optimale verbinding tussen N489 en N487 als onderdeel van het hoofdroutenetwerk (vorkstructuur) van de Hoeksche Waard en het bieden van een toekomstbestendige oplossing voor de leefbaarheidsproblematiek in Klaaswaal.

Dit wordt als volgt in subdoelstellingen meetbaar gemaakt:

  1. De regionale hoofdstructuur van de Hoeksche Waard is verbeterd als in de buurt van Klaaswaal een herkenbare en aantrekkelijk hoofdstructuur ontstaat die ononderbroken functioneert als ontsluitingsweg van de regio en de dorpen onderling verbindt.

  2. De bereikbaarheid van Klaaswaal is verbeterd als er een logische regionale ontsluitingsstructuur is (wat betreft wegcategorisering, directheid van routes, ontsluiting van deelgebieden waaronder het bedrijventerrein en ontsluiting bij calamiteiten), zodat er sprake is van een directere verbinding richting de omliggende kernen en A29 zonder dat verkeer gebruik maakt van wegen die hiervoor niet als zodanig zijn aangewezen. Daarbij streeft de gemeente naar een indeling van de wegen zoals weergegeven in de onderstaande figuur. De routes voor vrachtverkeer van en naar het bedrijventerrein zijn direct, conflictvrij en comfortabel.

  3. Het gebruik van de bestaande wegen in en rond Klaaswaal sluit aan bij de functie van de weg. Dit kan wanneer het gebruik van de lokale wegen in balans is en de verkeersintensiteiten niet langer de maximale waarde overstijgen zoals vastgelegd in het wegcategoriseringsplan van gemeente Hoeksche Waard.

  4. De verkeersveiligheid is verbeterd naarmate het aantal en de aard van de conflictpunten op de wegen tussen modaliteiten binnen het plangebied van het project afneemt en voldoet aan het ontwerpprincipe ‘Duurzaam Veilig’.

  5. De leefbaarheid binnen de kom van de kern Klaaswaal op de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde, Oud-Cromstrijensedijk Westzijde, Molendijk, Rijksstraatweg en Kreupeleweg (ten westen Acacialaan) is verbeterd als bewoners een prettig woonmilieu ervaren. Dit als gevolg van de vermindering van de milieuhinder (geluid, lucht, trillingen, verkeersoverlast) en een meer groene inrichting die past bij de schaal van het dorp Klaaswaal. De verkeersoverlast wordt op dit moment vooral veroorzaakt door doorgaand verkeer, landbouwverkeer en vrachtverkeer.

  6. De gevolgen van de maatregelen al dan niet aangevuld met mitigerende maatregelen moeten passen binnen de Hoeksche Waarden en Hoeksche Werken, die uit de omgevingsvisie Hoeksche Waard volgen. Ook moeten de gevolgen onder wettelijk geaccepteerde normen/kaders blijven.

Gewenste wegcategorisering in en rondom het plangebied
Gewenste wegcategorisering in en rondom het plangebied