Toets resultaten per alternatief aan projectdoelstellingen

In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de onderzoeken per alternatief getoetst aan de doelstellingen.

Samenvattende beoordelingstabel milieueffecten

De effecten, zoals beschreven in onderzoeksresultaten, zijn bepaald ten opzichte van de referentiesituatie zoals deze in het jaar 2035 worden verwacht wanneer geen van de alternatieven uit dit MER wordt gerealiseerd.

Advies Royal HaskoningDHV richting voorkeursalternatief

Uit het MER blijkt dat met de 60 km/uur alternatieven 2B en 4B de eerste twee doelstellingen van het project niet bereikt worden, namelijk het realiseren van een herkenbare en aantrekkelijke hoofdstructuur en het voorkomen dat verkeer nog gebruik