De onderzochte alternatieven

We bekeken alle in het verleden onderzochte alternatieven en de nieuw aangedragen alternatieven in het kader van de participatie. Daarna vond de selectie plaats. Alternatieven die niet goed inpasbaar zijn, zoals de eerder onderzochte oostelijke varianten van een westelijke randweg, zijn afgevallen. Van eerder onderzochte alternatieven die wel meegenomen zijn, is het tracé op onderdelen aangepast vanwege aanwezige leidingen en om de niet logische doorsnijding van landbouwpercelen te beperken. Alleen de alternatieven die op het gebied van verkeer positief door een eerste toets kwamen, zijn verder meegenomen in de milieuonderzoeken en zijn afgebeeld in onderstaande Figuur.

We onderzochten de effecten op het gebied van verkeer de volgende alternatieven:

 • Referentiesituatie 2018 en 2035
  De referentiesituatie 2035 is de situatie in 2035 wanneer er geen randweg wordt aangelegd, maar wel de autonome ontwikkeling van de gemeente zich doorzet volgens tot en met begin 2022 vastgestelde plannen. 

 • Nulplus alternatief (O+)
  Hierbij wordt geen randweg aangelegd, maar worden de volgende maatregelen getroffen:

  • Molendijk binnen de bebouwde kom krijgt maximum snelheid van 30 km/uur en de inrichting van de weg wordt daaraan aangepast.

  • Nieuwe ontsluitingsweg naar bedrijventerrein Klaaswaal wordt aangelegd ten zuiden van Yuverta (voorheen het Wellantcollege), tussen de Rijksstraatweg en de Industrieweg. Deze weg is toegankelijk voor al het auto- en landbouwverkeer.

 • Vier oostelijke alternatieven 
  Deze zijn bekend uit de Notitie Reikwijdte en Detailniveau randweg Klaaswaal van 2 juli 2021 en zijn allemaal ingericht als gebiedsontsluitingsweg 80 km/uur. Daarvan vormen er drie een verbinding tussen de N489 aan de noordzijde en de Energieweg (in verlengde N487) aan de zuidzijde. Alternatief 4 vormt een verbinding tussen de N489 aan de noordzijde langs Klaaswaal en buigt vervolgens ten zuiden van Klaaswaal af in westelijke richting. De weg sluit op de Rijksstraatweg aan ten zuiden van de Lange Biesakkersweg.

 • Drie westelijke alternatieven
  Deze zijn ingericht als 80 km/uur gebiedsontsluitingsweg vanaf N489 naar de aansluiting op de N487 in de buurt van de toe- en afrit op de A29 bij Numansdorp. Namelijk:

  • Alternatief 6A zonder een aansluiting op de Oud-Cromstrijensedijk Westzijde
   Dit alternatief ligt zo dicht mogelijk langs A29 en kruist 3x een zwaar ondergronds leidingentracé.

  • Alternatief 6B zonder een aansluiting op de Oud-Cromstrijensedijk Westzijde
   Dit alternatief ligt verder van de A29 af. Het kruist maar een keer het leidingentracé (bij het Oude Diep) en blijft verder aan de oostzijde van het leidingentracé.

  • Alternatief 6B met een aansluiting op de Oud-Cromstrijensedijk Westzijde
   Dit alternatief volgt hetzelfde tracé als alternatief 6B zonder aansluiting, maar werkt door de aansluiting op de Oud-Cromstrijensedijk Westzijde verkeerskundig anders. De rotonde voor de aansluiting ligt op dijkhoogte.

Naast deze 80 km/uur alternatieven onderzochten wij ook een vijftal alternatieven in een uitvoering als 60 km/uur erftoegangsweg. Bij dit type wegen worden alle kruisende wegen aangesloten op de randweg en hebben de aansluitingen de vorm van gelijkvloerse kruispunten. Het gaat om de volgende alternatieven:

 • Alternatief 5 bypass, een nieuwe verbindingsweg ten zuidoosten van Klaaswaal uitgevoerd als erftoegangsweg 60 km/uur, als verbinding tussen de Rijkstraatweg ten zuiden van Klaaswaal en de 4e Moerweg.

 • Alternatief 7 korte oostelijke randweg uitgevoerd als erftoegangsweg 60 km/uur
  Dit is een nieuwe verbinding tussen N489 over het tracé van de Botweg en 4e Moerweg naar de N488 Rijksstraatweg ten zuiden van Klaaswaal.

 • Alternatief 2B, de oostelijke randweg volgens alternatief 2 maar dan uitgevoerd als erftoegangsweg 60 km/uur

 • Alternatief 4B, de oostelijke randweg volgens alternatief 4 maar dan uitgevoerd als erftoegangsweg 60 km/uur

 • Alternatief 6BB, de westelijke randweg volgens alternatief 6B, maar dan uitgevoerd als erftoegangsweg 60 km/uur
  Doordat een 60 km/uur weg in principe wordt aangesloten op alle kruisende wegen, is dit alternatief ook aangesloten op de Oud-Cromstrijensedijk Westzijde.

Tenslotte is nog een extra alternatief als 80 km/uur gebiedsontsluitingsweg onderzocht, waarbij alleen het noordelijk deel van de randweg wordt gerealiseerd. Dit betreft:

 • Alternatief 2 Fase 1, waarbij van alternatief 2 alleen het noordelijk deel tussen N489 en nieuwe ontsluitingsweg bedrijventerrein Klaaswaal wordt aangelegd.

Dit alternatief is toegevoegd omdat alternatief 7, de korte oostelijke randweg, niet haalbaar/wenselijk bleek. Dit komt omdat de Rijksstraatweg dan te maken krijgt met meer verkeer en daarom aangepast moet worden. Dit vergt een grote ruimtelijke ingreep en daarom zien wij dit alternatief niet als structureel goede oplossing.
Alternatief 2 Fase 1 lijkt op alternatief 7, maar gaat ervan uit dat in een latere fase ook het zuidelijk deel van deze oostelijke randweg wordt aangelegd. Op deze manier blijft de Rijksstraatweg in zijn huidige vorm gehandhaafd.
Bij deze afweging spelen ook de toekomstige ontwikkelingen in en bij Numansdorp een rol. Denk hierbij aan de ontlasting van de centrale as, eventuele woningbouw  in Numansdorp en aanvullende infrastructuur aan de westzijde van Numansdorp. 

Bij de eerste verkeerskundige toets zijn de alternatieven O+, 5, 7 en 6BB afgevallen.

 • Alternatief O+ en het alternatief 6BB westelijke randweg met aansluiting op de Oud-Cromstrijensedijk Westzijde (60 km/h) vallen af omdat de verkeersintensiteit op de Molendijk ver boven de maximale intensiteit per etmaal blijft. Deze alternatieven dragen onvoldoende bij aan het oplossen van de problemen.

 • Alternatief 5 Bypass valt af omdat dit alternatief, de hoeveelheid verkeer op de Botweg en de 4e Moerweg niet kan verwerken, gelet op het huidige wegprofiel.

 • Alternatief 7 de korte oostelijke randweg in 60 km uitvoering, valt af omdat dit alternatief leidt tot een verkeersintensiteit boven 10.500 mvt/etmaal op de N488 Rijksstraatweg. Dat betekent dat deze oplossing alleen acceptabel is wanneer de gehele Rijksstraatweg wordt verbeterd en ingericht als gebiedsontsluitingsweg 80 km/h met een parallelweg voor het landbouwverkeer en een apart fietspad. Bij de uitwerking van een ontwerp voor deze reconstructie blijkt dat dit dermate ingrijpend is voor woningen en bedrijven dat deze niet haalbaar/wenselijk is geacht. Ook een rijksmonument (poort Alexanderhoeve) en cultuurhistorische watergang langs de weg zouden in het geding komen. Bovendien krijgt het noordelijk deel van deze verbinding bij de N489 al in 2035 een verkeersbelasting boven de grenswaarde voor dit type wegen. Hierdoor is deze oplossing niet toekomstbestendig.

Alternatieven die verder zijn meegenomen in het MER
Alternatieven die verder zijn meegenomen in het MER

Van de alternatieven zijn ook gedetailleerde tekeningen gemaakt (klik hier om de bijlage met tekeningen te downloaden). Verder zijn er visualisaties gemaakt van de kruisingen van de randweg met de oude dijklichamen bij de verschillende alternatieven (klik hier om te bijlage met visualisaties te downloaden).  

Bij alle alternatieven, behalve bij de referentiesituatie, is er van uitgegaan dat binnen de bebouwde kom de snelheid op de Molendijk, de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde, de Oud-Cromstrijensedijk Westzijde en de westzijde van de Kreupelweg wordt teruggebracht naar 30 km per uur. Het gedeelte van de Rijksstraatweg-Molendijk dat binnen de kom van Klaaswaal ligt, wordt aangepast naar een erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 30 km/uur.