Waarom het project randweg Klaaswaal?

Het dorp Klaaswaal heeft een centrale ligging in de gemeente Hoeksche Waard. Auto’s, bussen, fietsers, vrachtwagens en landbouwverkeer maken allemaal gebruik van de Molendijk/Rijksstraatweg (noord/zuid verbinding) en de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde en Westzijde (oost/west verbinding).

De toenemende drukte zorgt ervoor dat de leefomgeving langs en de verkeersveiligheid op deze wegen al langere tijd onder druk staan. Gemeente Hoeksche Waard wil daarom de kern van Klaaswaal ontlasten van doorgaand verkeer. Doorgaand verkeer gaat straks niet meer door de kern van Klaaswaal, maar maakt gebruik van de nieuwe randweg. Doordat de randweg direct verbonden is met het bedrijventerrein gaat ook (zwaar) vrachtverkeer niet meer door de kern van Klaaswaal. Wonen, werken, recreëren, buiten spelen en fietsen wordt weer een stuk fijner voor onze inwoners van Klaaswaal. Door het herinrichten van de Molendijk ontstaat er weer een aantrekkelijke en veilige fietsverbinding voor onder ander de scholieren tussen Oud-Beijerland en Numansdorp.

Daarnaast werkt gemeente Hoeksche Waard aan een goede onderlinge bereikbaarheid van alle dorpen. Voor de leefbaarheid op de verschillende kwetsbare dijken is het van belang om de grote en zware verkeersstromen zoveel mogelijk via het onderliggend hoofdwegennet te leiden. Daarom willen wij de zogenaamde vorkstructuur in de Hoeksche Waard realiseren. Deze bestaat uit de N217 als hoofdontsluiting en 4 noord-zuidverbindingen om de grootste verkeersstromen te ondersteunen. De ontbrekende schakels hiervoor moeten aangelegd worden. De randweg Klaaswaal is één van de ontbrekende schakels. Deze regionale structuur is vastgesteld in het ‘Regionale Verkeers- en Vervoersplan’ (RVVP) van 2013.

Beoogde vorkstructuur rondom Klaaswaal (bron: Regionaal Verkeer- en Vervoersplan Hoeksche Waard 2013)
Beoogde vorkstructuur rondom Klaaswaal (bron: Regionaal Verkeer- en Vervoersplan Hoeksche Waard 2013)

De gemeente Hoeksche Waard wil een randweg aanleggen om de verkeersproblematiek in Klaaswaal op te lossen. Om de ontwikkeling van een randweg juridisch-planologisch mogelijk te maken moet een ruimtelijk besluit worden genomen, bijvoorbeeld in de vorm van vaststelling van een bestemmingsplan of een omgevingsplan. Het doel van dit milieueffectrapport (MER) is de relevante (milieu-)informatie te verschaffen voor het maken van een bestuurlijke afweging in het ruimtelijk besluit.

MER of m.e.r., wat betekenen die afkortingen? M.e.r. is de afkorting van milieueffectrapportage en heeft betrekking op de procedure. MER is de afkorting van milieueffectrapport en heeft betrekking op het rapport waarin de onderzoeksbevindingen worden beschreven.

Het startdocument voor dit MER is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau randweg Klaaswaal van 2 juli 2021, waarin is vastgelegd welke thema’s in het MER worden onderzocht en met welke diepgang.
Het concept van die notitie heeft ter inzage gelegen en is voor advies voorgelegd aan de Commissie m.e.r.. Na verwerking van de zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. is de NRD door het college vastgesteld. De Commissie m.e.r. gaat als onafhankelijke commissie het MER binnenkort ook beoordelen.

Gemeente, provincie en waterschap hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden voor het beheer en het onderhoud van het wegennet en werken daarom nauw samen in dit project.