Downloads

Concept - Milieueffectrapport RHDHV Randweg Klaaswaal

Exclusief bijlagen

Concept - Milieueffectrapport RHDHV Randweg Klaaswaal

Inclusief bijlagen

Bijlage 1: Commissie voor de milieueffectrapportage - advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport

Bijlage 2: Rapport Randweg Klaaswaal - Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Bijlage 3: Uitwerking alternatieven

Bijlage 4: Visualisaties alternatieven randweg Klaaswaal

Bijlage 5: Referentie metingen trillingen

Bijlage 6: Overzicht lichthinder per alternatief

Bijlage 7: Overzicht ingrepen bodem

Bijlage 8: Notitie Stikstofdepositie RW Klaaswaal

Bijlage 9: Geluidcontouren (Lden) MER Randweg Klaaswaal

Bijlage 10: Aantal (ernstig) gehinderden

Bijlage 11: Aantal slaapverstoorden